Reklamační řád

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u naší firmy MEPAC CZ, s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 2. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.
 4. Ke každému zboží je přikládána faktura (vyjma prodeje na splátky) a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční list.
 5. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo pokud kupující neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad (vyjma prodeje na splátky) či dodací list, informuje bez zbytečného odkladu naši firmu MEPAC CZ, s.r.o. (nejlépe e-mailem na: eshop@mepac.cz).
 6. Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží najdete v Obchodních podmínkách naší firmy na webových stránkách www.mepac-eshop.cz.

II. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající při poskytnutí záruky kupujícímu zaručuje, že předmět plnění bude po určitou dobu způsobilý pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé. Délka záruční doby je stanovena na daný druh zboží dle jeho povahy a je udána v záručním listě.
 2. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží dle záručního listu.
 3. Záruční doba se nevztahuje na opotřebení zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební zboží, jež má svou povahou trvanlivost kratší než je záruční doba uvedená v záručním listě nebo kde je nejzazší doba spotřeby vyznačena na obalu.
 4. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

III. PRÁVA KUPUJÍCÍHO PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY 

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem či nespotřebitelem:

 1. V případě podstatné vady/porušení smlouvy má kupující právo na opravu vady, výměnu zboží za nové, slevu z kupní smlouvy nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 2. jedná-li se o nepodstatnou vadu/porušení smlouvy má kupující právo na opravu, výměnu zboží za nové nebo slevu z kupní smlouvy. Na odstoupení od smlouvy má jen v případě, že prodávající nezjedná nápravu (neopraví zboží, nevymění) do 30 dnů od doby převzetí zboží k reklamaci.
 3. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Kupující dostane nový dodací (záruční) list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového dodacího (záručního) listu.
 4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IV. REKLAMACI NELZE UPLATNIT V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH

 1. Mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou.
 2. Používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci.
 3. Zboží bylo poškozeno živly (např. povodeň).
 4. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 5. Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 6. Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. mechanických částí apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.
 7. V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

V. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady v záruční době  u zboží – oblast přístroje,  je místem uplatnění reklamace naše servisní středisko MEPAC CZ, s.r.o., Zlatohorská 648, 79326 Vrbno pod Pradědem. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel.
 2. V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady v záruční době u zboží – jiná oblast než přístroje,  je místem uplatnění reklamace sídlo firmy MEPAC CZ, s.r.o. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel. Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou nebo osobně na adresu: MEPAC CZ, s.r.o., Nebory 547, CZ-73961 Třinec.
 3. Zákazník přiloží k reklamovanému zboží kopii dodacího a záručního listu, přesný popis závady a jejích projevů.
 4. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy MEPAC CZ, s.r.o.
 5. Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného Reklamačního protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, kupujícímu doporučujeme si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 6. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, nejpozději však do tří pracovní dnů od převzetí zboží k reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.
 7. Prodávající vydá spotřebiteli písemně vyhotovený Reklamační protokol, kde je uvedeno: datum uplatnění reklamace spotřebitelem; co je předmětem reklamace; jaký způsob jejího vyřízení spotřebitel požaduje.
 8. Reklamační protokol bude dále obsahovat informace o způsobu vypořádání reklamace prodávajícím. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

VI. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

 1. Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu 558 348 112 nebo e-mailem na eshop@mepac.cz a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu.
 3. Skrytou vadu zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.
 4. Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.
 5. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
V Třinci dne 1.1.2019
                                                       Mepac CZ, s.r.o.